ProjektyUE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

MPM-FIBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy na rynku dzięki
zakupowi innowacyjnej technologii produkcji ruchomego garażu
podziemnego. Wdrożenie innowacyjnego produktu spowoduje
dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem realizacji
projektu jest wykorzystanie w działalności firmy nowej technologii i jej
komercjalizację poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz
środków trwałych. Najważniejszym elementem projektu jest zakup nowej
technologii i rozpoczęcie produkcji i sprzedaży automatycznego garażu co
umożliwi wygenerowanie nowych miejsc pracy i zwiększenie
konkurencyjności firmy na rynku. Projekt jest zgodny z opisem
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, który dla osi priorytetowej III: Konkurencyjność MŚP, dla
działania 3.2 zakłada wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych
zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Wartość projektu: 1 107 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 765 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie

www.rpo.slaskie.pl